TPL 6607/ 5+5

9,473,000 6,631,000

DK800 x H400

Thân xi vàng bóng

E14 x 10