TPL 6606/ 800

12,368,000 8,658,000

DK800 x H350

Thân xi vàng bóng

E14 x 18