THCN 209A – 18

2,405,000 1,683,000

DK600 x H60 LED 96W – 3 CHẾ ĐỘ MÀU