THCN 207

495,000 347,000

DK100 x ( DÙNG BÓNG G4)