THCN 190 / SƠN VÀNG & ĐEN

3,125,000 2,187,500

DK90 x L900 x H250 x G4*16