THCN 17

1,625,000 1,137,500

Đèn thả nghệ thuật THCN 17
Đèn thả THCN 17
Φ 300 x 18 bóng GIÁ : 1,313,000
Φ 300 x 42 bóng GIÁ : 1,747,000
Φ 400 x 42 bóng GIÁ : 2,188,000
Φ 500 x 42 bóng GIÁ : 3,133,000
Φ 600 x 92 bóng GIÁ : 4,463,000
Φ 600 – ánh sáng trắng 6.500k GIÁ : 4,463,000
Bảo hành 1 năm