THCN 131

535,000 374,000

DK320 X H400

CÓ 2 MÀU TRẮNG VÀ ĐEN