THCN 105

646,000 452,000

DK400 x H250. CÓ 2 MÀU TRẮNG VÀ ĐEN