TD-22-20

1,616,000 1,131,000

ø240 x C450

Năng lượng mặt trời LED + E27x1