TD-18-20

1,616,000 1,131,000

ø240 x C500

Năng lượng mặt trời LED + E27x1