OD – 694

2,024,000 1,416,000

DK260 x H70 LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU, GIÁ: 1.663.000Đ

DK300 xH70 LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU, GIÁ: 2188.000Đ

DK400 x H70 LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU GIÁ: 2713.000Đ