MO – 973

5,000,000 3,500,000

DK850 x H150

LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU