HG – 6607/ 4+4

7,631,579 5,342,000

DK600 x H400

Thân xi vàng bóng

E14 x 8