GT – 410 / ĐEN

573,000 401,000

DK330 – LED 3 CĐ MÀU