GT – 324A – 19

495,000 364,000

DK280 – LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU 24W