GT – 312A – 18

563,000 394,000

DK280 LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU 24W