GT – 312A – 18

613,000 430,000

DK280 LED 3 CHẾ ĐỘ MÀU 24W