DB – 572

1,495,000 1,046,000

ø200 x E270*1 – thân xi vàng