CDQT – 89

6,375,000 4,462,000

Phi 800 x H500 x E27*8

Chao đá sứ