CĐ 1086/8

26,700,000 18,690,000

ø750 x H760 + 450

E14 x 8

Đồng nguyên chất 100%